ПРИМЕНА ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Народна скупштина  Републике Србије је 24. јануара 2020. усвојила Закон о архивској грађи и архивској делатности ("Сл. гласник РС", br. 6/2020) те годину дана након тога почела је и његова званична примена.

Од 2.фебруара 2021. године, у правном поретку Републике Србије примењује се нови Закон о архивској грађи и архивској делатности (у даљем тексту: Закон). Законом су уведене нове обавезе за све субјекте који стварају архивску грађу и документарни материјал (државне органе и организације, органе територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, установе, јавних предузећа, привредна друштва......) Овим законом уређује се систем заштите архивске грађе и документарног материјала, утврђују услови и начин коришћења архивске грађе, утврђује се правна регулатива која се односи на архивску грађу изворно насталу у електронском облику као и надлежност и делатност архива у Републици Србији. 

 Њиме се јасно дефинишу обавезе свих ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала (чланови 9-21.)

 Уколико до сада нисте регистровани као стваралац и ималац архивске грађе у Историјском архиву 31.јануар Врање, молимо Вас да нам уз нормативна акта и копију архивске књиге пошаљете и копију акта о оснивању или извода из АПР-а, кратак историјат, као и контакт податке одговорног стручног лица које је задужено за заштиту архивске грађе и документарног материјала и поступање са архивском грађом и документарним материјалом.

 Члан 14. Закона о архивској грађи и архивској делатности прописује израду следећих нормативних аката:

1) Општи акт о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала;
2) Листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања;
3) Општи акт о начину евидентирања, заштите, и коришћења електронских докумената.

 

Препис архивске књиге се доставља најкасније до 30. априла текуће године за документарни материјал настао у претходној години, а уколико до сада нисте достављали архивску књигу онда први пут достављате копију целе архивске књиге.

Нормативнa акта достављате у два примерка (један примерак Вам враћамо), а препис архивске књиге у једном примерку.

 

Уколико сте у статусу:


  1. Предузетника - Закон о приватним предузетницима

( "Сл. гласник СРС", бр. 54/89 и 9/90 и "Сл. гласник РС",бр. 46/91, 53/95 и 35/2002.)
2. Удружења чији су оснивачи искључиво физичка лица - Закон о удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон)
3. Представништва страног привредног друштва или огранка - Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019)

За сада нисте у обавези да доставите Архиву нормативна акта као ни архивску књигу. Уколико дође до евентуалних измена, исте ћемо благовремено објавити на нашем сајту.

 

 

 

 

Инфо

Aдреса: Партизанска 17/a 
Tелефон:017/ 423-334, 017/417-042
E-маил:
 istarhivvr@gmail.com 
Инстаграм:@аrhivvranje

Пријава на мејл листу