Kонтакт

Банери


Примена Закона: ПДФ Штампа Eл. пошта

 

 

ПРИМЕНА ЗАКОНА О АРХИВСКОЈ ГРАЂИ И АРХИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Народна скупштина  Републике Србије је 24. јануара 2020. усвојила Закон о архивској грађи и архивској делатности ("Сл. гласник РС", br. 6/2020) те годину дана након тога почела је и његова званична примена.

Од 2. фебруара 2021. године, у правном поретку Републике Србије примењује се нови Закон о архивској грађи и архивској делатности (у даљем тексту: Закон). Законом су уведене нове обавезе за све субјекте који стварају архивску грађу и документарни материјал (државне органе и организације, органе територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, установе, јавних предузећа, привредна друштва......) Овим законом уређује се систем заштите архивске грађе и документарног материјала, утврђују услови и начин коришћења архивске грађе, утврђује се правна регулатива која се односи на архивску грађу изворно насталу у електронском облику као и надлежност и делатност архива у Републици Србији.

Њиме се јасно дефинишу обавезе свих ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала (чланови 9-21.)

Уколико до сада нисте регистровани као стваралац и ималац архивске грађе у Историјском архиву 31.јануар Врање, молимо Вас да нам уз нормативна акта и копију архивске књиге пошаљете и копију акта о оснивању или извода из АПР-а, кратак историјат, као и контакт податке одговорног стручног лица које је задужено за заштиту архивске грађе и документарног материјала и поступање са архивском грађом и документарним материјалом.

Члан 14. Закона о архивској грађи и архивској делатности прописује израду следећих нормативних аката:

1) Општи акт о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала;
2) Листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања;
3) Општи акт о начину евидентирања, заштите, и коришћења електронских докумената.

Препис архивске књиге се доставља најкасније до 30. априла текуће године за документарни материјал настао у претходној години, а уколико до сада нисте достављали архивску књигу онда први пут достављате копију целе архивске књиге.

Нормативнa акта достављате у два примерка (један примерак Вам враћамо), а препис архивске књиге у једном примерку.

Уколико сте у статусу:


1.
Предузетника - Закон о приватним предузетницима

( "Сл. гласник СРС", бр. 54/89 и 9/90 и "Сл. гласник РС",бр. 46/91, 53/95 и 35/2002.)
2.
Удружења чији су оснивачи искључиво физичка лица - Закон о удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 99/2011 - др. закони и 44/2018 - др. закон)
3.
Представништва страног привредног друштва или огранка - Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019)

За сада нисте у обавези да доставите Архиву нормативна акта као ни архивску књигу. Уколико дође до евентуалних измена, исте ћемо благовремено објавити на нашем сајту.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

268895
Овог месеца415

Израда презентације

 
  
Forum