Грађевинска занатска задруга "Балкан" - Власина Округлица Штампа

Грађевинска занатска задруга “Балкан“ у Власини Округлици основана је на Оснивачкој скупштини задругара 15. марта 1959. године. На оснивачкој скупштини прихваћен је Уговор о оснивању задруге. Народни одбор општине Власина Округлица својим решењем бр. 04-1141/1-59 од 31. марта 1959. године прихватила је Уговор о оснивању Грађевинске занатске задруге „Балкан“ са седиштем у Власини Округлици. Предмет пословања Грађевинске задруге „Балкан“ је оправка и адаптација јавних и станбених зграда, зидање нових јавних и станбених зграда и извођење зидарских, фасадерских, тесарских, кровопокривачких и молерско-фарбарских радова.

Грађевинска Задруга „Балкан“ регистрована је код Окружног привредног суда у Нишу решењем Фи бр. 576/59 од 29. маја 1959. Године. Међутим, Задруга цело своје пословање обавља преко своје пословнице у Београду. Решењем Окружног привредног суда у Нишу Фи бр. 892/61 од 16. новембра 1961. године, а на основу Решења Народног одбора општине Власина Округлица бр. 03-5954/1 од 28. октобра 1961. године, Грађевинска занатска задруга „Балкан“ стављена је под принудну управу. Народни одбор општине Власина Округлица под бројем 13-4261/1-62 од 20. јуна 1962. године поднео је захтев Окружном привредном суду у Нишу за ликвидацију Грађевинске задруге „Балкан“. Решењем Ликвидационог већа Окружног привредног суда у Нишу Л.бр. 3/62 од 13. марта 1963. године за ликвидационог управника постављен је Петар Петров. Ликвидација је уписана актом Фи бр. 384/63 од 24. априла 1963. године.

Фонд је преузет 1967. године са фондом Скупштине општине Власина Округлица.

Фонд је непотпун и несређен.

Садржи грађу за период 1959-1963, 4 фасцикле списа.

Грађа садржи: документа о оснивању и ликвидацији, записнике Управног одбора, уговоре о извођењу радова, понуде за извођење радова, заврђне рачуне и платне спискове.