Угоститељска комора Среза Врање - Врање 1955-1962 Штампа

Одлуком Иницијативног одбора Трговинско-угоститељске коморе у Врању од 18. августа 1955. године издвојене су као посебне трговинска и угоститељска комора. Угоститељска комора среза Врање у Врању отпочела је са радом 1. септембра 1955. године.

Задаци коморе били су: да ради на унапређењу организације и пословања својих чланова у погледу њихове делатности, да заступа интересе угоститељства пред државним органима и привредним организацијама, да даје мишљења приликом издавања одобрења за оснивање угоститељских предузећа и радњи на подручју среза, да се стара о стручном усавршавању особља и друге послове везане за угоститељство.

Органи коморе су били Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор, секције и Суд части. Скупштина је највиши орган коморе, Управни одбор је извршни орган коморе, Надзорни одбор врши контролу над финансијским и материјалним пословањем. У оквиру коморе постојале су Секција за угоститељство и Секција за туризам. Суд части је расправљао и доносио одлуке у случајевима када су се поједини чланови коморе огрешили у свом пословању о принципе социјалистичког пословног морала.

Одлуком Народног одбора среза Врање од 31. јула 1962. године да се формира Среска привредна комора у Врању, Угоститељска комора среза Врање престаје са радом, а њена права и обавезе преузела је новоформирана Среска привредна комора.

Фонд је преузет од Среске привредне коморе у Врању - Секција за угоститељство и туризам 11. јанура 1963. године ( књига пријема бр. 14 ).

Фонд је у целости сачуван и сређен хронолошки по врстама списа. Урађен је сумарни инвентар и регистар личних имена.

Садржи грађу за период 1955-1962, 9 књига и 9 кутија списа.

Књиге 1955-1962:

- деловодни протоколи 1955-1962, 3 књ.

- регистар чланова 1962, 1 књ.

- регистар положених испита 1957-1961, 1 књ.

- књига пријава за полагање испита квалификованих радника 1957-1961, 1 књ.

- књига пријава за полагање испита полуквалификованих радника 1956-1961, 1 књ.

- књиге наплате чланарине 1955-1959, 2 књ.

Списи 1955-1962.

Грађа садржи: записнике Скупштине 1956-1961; записнике Управног одбора 1955-1962; записнике Надзорног одбора 1956-1961; записнике о полагању испита за квалификоване и полуквалификоване раднике; спискове радника који полажу испите из угоститељства; дописе Угоститељске коморе Народне Републике Србије; дописе саме коморе и др.

Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.