Kонтакт

Банери


Скупштина општине Врање 1944- ПДФ Штампа Eл. пошта

Градски народноослободилачки одбор за град Врање изабран је на збору грађана 11.09.1944. године. Деловао је на територији града Врања а обухватао и насеља Балиновац, Бунушевац, Доње Врање, Мечковац, Пљачковица и Собина.Имао је степен среског народног одбора у округу врањском. Од 1946. године мења назив у Градски народни одбор за град Врање на основу Општег закона о народним одборима.

Градски народни одбор је 1947.године укидањем округа врањског био подређен републичким органима. А од 1949. до 1951.године био је непосредно подређен Обласном народном одбору нишке области.

На основу Закона о народним одборима градова и градских општина из 1952. године мења назив у Народни одбор градске општине Врање.

Године 1955. на основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Сбији мења назив у Народни одбор општине Врање. Територија општине знатно је проширена и обухвата насељена места Балиновац, Бели Брег, Бојин Дел, Бресница, Бунушевце, Врање, Горњи Нерадовац, Гумериште, Доње Врање, Доњи Нерадовац, Дубница, Катун, Клашњице, Мечковац, Миливојце, Моштаница, Обличка Сена, Пљачковица, Ранутовац, Рибинце, Собина, Содерце, Стропско, Струганица, Суви Дол, Тесовиште и Честелин. Од 1957. године и насељена места Барбарушинце, Барелић, Вишевце, Горња Отуља, Горње Пунушевце, Горње Требешиње, Гумериште, Доња Отуља, Доње Пунушевце, Доње Требешиње, Дулан, Златокоп, Копањане, Коћура, Купининце, Лепчинце, Луково, Марганце, Наставце, Нова Брезовица, Преображање, Средњи Дел, Стара Брезовица, Сурдул, Тибужде, Ћуковац и Ћурковица. А од 1959.године и насељена места Александровац, Буљесовце, Буштрање, Горње Жапско, Горњи Вртогош, Давидовац, Доње Жапско, Доњи Вртогош, Миланово, Павловац, Ратаје, Ристовац, Русце и Црни Луг.

Укидањем општина Врањска Бања и Власе 1965. године њихова територија припојена је територији општине Врање , односно места: Бабина Пољана, Бујковац, Власе, Врањска Бања, Големо Село, Градња, Драгобужде, Добројанце, Дреновац, Дупељево, Дуга Лука, Изумно, Клисурица, Корбевац, Корбул, Крива Феја, Крушева Глава, Кумарево, Лалинце, Лева Река, Липовац, Мијаковце, Мијовце, Несврта, Остра Глава, Паневље, Првонек, Превалац, Рождаце, Себеврање, Сикирје, Сливница, Смиљевић, Стари Глог, Станце, Студена, Топлац, Трстена, Црни Врх, Урманица и Ушевце.

Организациону структуру и устројство општине Врање карактеришу честе промене.

Према записнику са седнице Пленума Градског народноослободилачког одбора од 01.01.1945. године огранизација је следећа: Управни одсек, Одсек за просвету и културу, Финансијски одсек, Техничко-саобраћајни одсек, Одсек за народно здравље, Одсек за социјално старање, Привредни одсек и Војни одсек.

Организација Градског народног одбора према записнику са седнице Извршног одбора од 04.11.1949. је следећа: Повереништво за трговину и снабдевање, Повереништво комуналних послова, Повереништво индустрије и занатства, Повереништво рада, Повереништво социјалног старања, Повереништво народног здравља, Повереништво саобнраћаја, Повереништво финансија, Повереништво просвете и културе и Планска комисија.

Године 1950. структура народног одбора је следећа: председник, секретар, Повереништво трговине и снабдевања, Повереништво комуналних послова, Повереништво индустрије и занатства, Повереништво финансија, Повереништво рада, Повереништво за просвету и културу, Повереништво за народно здравље и социјално старање и Повереништво саобраћаја.

Организациона структура Народног одбора градске општине Врање 1952.године била је другачија. Укинут је Извршни одбор и повереништва. Основани су савети као политичко- извршни органи: Савет за привреду, Савет за комуналне послове, Савет за просвету и културу, и Савет за народно здравље и социјалну политику. Постоје и сталне одборничке комисије: Мандатско -имунитетска комисија , Комисија за друштвени план и буxет, Комисија за прописе и организациона питања, Рачунска комисија, Комисија за избор и именовање и Комисија за молбе и жалбе.

Према Статуту од 26.08.1955.године Народни одбор има Савет за општу управу, Савет за привреду, Савет за пољопривреду и шумарство, Савет за комуналне послове, Савет за стамбена питања, Савет за школство, Савет за просвету и културу, Савет за здравље, Савет за социјално старање, Савет за заштиту мајке и детета и Савет за рад и радне односе. Постоје и заједничке комисије: Комисија за избор и именовање, Мандатско-имунитетска комисија , Комисија за прописе и организациона питања, Комисија за привреду и Комисија за молбе и притужбе.

На заједничкој седници оба већа од 31.03.1961. године изабран је председник и два подпредседника и утврђена нова структура. Постоје савети: Савет за општу управу и унутрашње послове, Савет за привреду, Савет за финансије, Савет за пољопривреду и шумарство, Савет за стамбене послове, Савет за комуналне послове и урбанизам, Савет за просвету и културу, Савет за народно здравље, Савет за социјалну заштиту, Савет за рад и радне односе, Савет за робни промет и снабдевање, Савет за туризам и угоститељство и Савет за физичку културу. Постоје и Комисија за избор и именовање и Комисија за молбе и притужбе.

На седници оба већа од 03.06.1963. године Народни одбор општине прераста у Скупштину општине. Истом приликом донео је одлуку о организацији и раду Општинске скупштине и њених органа. Према тој одлуци Општинску скупштину чине Општинско веће и Веће радних заједница. Скупштина има Комисију за избор и именовање, Комисију за молбе и притужбе и Комисију за друштвени надзор. Скупштински савети су: Савет за друштвени план и финансије, Савет за привреду, Савет за имовинско правне послове, Савет за пољопривреду и шумарство, Савет за робни промет, туризам и угоститељство, Савет за унутрашње послове, Савет за народно здравље, Савет за социјалну заштиту, Савет за просвету, Савет за културу и физичку културу, Савет за рад и радне односе, Савет за стамбене послове и Савет за комуналне послове. Поред органа предходно наведених образује се и Јавно правобранилаштво.

Према Статуту општине Врање од 26.05.1964. године, Скупштина је највиши орган власти и орган друштвеног самоуправљања на свом подручју. Састављена је од Општинског већа и Већа радних заједница. Органи скупштине су: председник, савети, скупштинске комисије, органи управе и други органи. Скупштински савети су: Савет за унутрашње и опште послове, Савет за финансије, Савет за привреду, Савет за имовинско-правне послове, Савет за пољопривреду и шумарство, Савет за комунално стамбене послове, Савет за урбанизам, Савет за просвету, културу и физичку културу, Савет за народно здравље и социјалну заштиту и Савет за рад и радне односе. Комисије скупштине су: Комисија за избор и именовање, Комисија за молбе и притужбе и Комисија за унапређење друштвеног самоуправљања.

Скупштина општине Врање својом Одлуком о органима управе и посебним органима општине Врање од 26.05.1965. године образује: основне, посебне и самосталне органе управе и самосталне стручне службе. Основни органи управе су: Одељење за општу управу и друштвене службе, Одељење за унутрашње послове, Одељење народне одбране, Одељење за привреду, Одељење за комуналне и стамбене послове и оделење за финансије. Посебни органи су: Општинско јавно правобранилаштво и судија за прекршаје.Самостални органи су: Завод за урбанизам, Центар за социјални рад, Служба правне помоћи и Биро секретара.

Према Одлуци о измени одлуке о оснивању органа управе Скупштине општине Врање од 30.09.1966. године уместо Одељење за привреду и друштвени развој, уводи се Одељење за привреду и комуналне послове.

Одлуком о изменама и допунама статута општине Врање од 16.05.1969. године унете су измене код савета и основних органа управе. Сада постоје: Савет за унутрашње послове, Савет за организационе и опште послове, Савет за финасије, Савет за привреду, рад и радне односе, Савет за имовинско-правне послове, Савет за пољопривреду, шумарство и водопривреду, Савет за комуналне послове и урбанизам, Савет за образовање, културу и физичку културу, Савет за здравље и социјалну заштиту и Савет народне одбране. Као основни органи управе уместо одељења уводе се секретаријати.

Скупштина општине Врање ради и данас.

Фонд је до сада преузиман у седам наврата 1963 (два пута), 1964, 1967(два пута), 1970. и 1991.године, од Скупштине општине Врање у несређеном и некомплетном стању (књига пријема бр. 22, 26, 40, 75, 81, 106 и 203).

Фонд је непотпун и несређен.

Садржи грађу за период 1944-1980, 176 књига 453 кутије и 374 свежњева списа.

Књиге 1944-1980:

- деловодни протоколи 1944-1970, 1972-1980. 115 књ.

- регистри уз деловоднике 1945, 1947-1949, 1951-1970, 1972-1973, 1975-1980, 35 књ.

- уписници А, И, М, Н, П, Р, 1957-1964, 17 књ.

- регистар уписника парница 1957-1961 1957-1961, 5 књ.

- уписник овера 1959-1962, 2 књ.

- евиденција о сталној социјалној помоћи 1963, 1 књ.

- пореске књиге 1955-1956, 2 књ.

Списи 1944-1980.

Грађа садржи: записнике седница Градског народноослободилачког одбора, Извршног одбора, Градског народног одбора, Народног одбора градске општине, Народног одбора општине, Пленума и већа (са материјалима) 1944-1969; записнике већа, комисија, савета и месних одбора; записнике зборова бирача; записнике о полагању стручних и државних испита; статуте и друга нормативна акта народних одбора општина, месних заједница, привредних организација, земљорадничких задруга; извештаје о раду привредних организација и школа; податке о развоју привреде, здравства, просвете; грађевинске пројекте са техничком документацијом; материјале о избору одборника; спискове чланова савета, комисија, учесника НОБ-а; дозволе за рад занатлија; купопродајне уговоре; билансе, буxете, завршне рачуне, платне спиоскове и друго.

Обавештајна средства: записници, регистри и деловодни протоколи.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262378
Овог месеца1323

Израда презентације

 
  
Forum