Kонтакт

Банери


Скупштина општине Босилеград 1944- ПДФ Штампа Eл. пошта

Народноослободилачки одбор општине Босиљград, са седиштем у Босиљграду основан је крајем 1944. године после ослобођења места. Обухвата насеље Босиљград и потпада под надлежност среза босиљградског у округу врањском. Почетком 1946. године на основу Устава мења назив у Месни народни одбор Босиљград, а 1952. године на основу Општег закона о народним одборима у Народни одбор општине Босилеград и обухвата насеља: Белут, Босилеград, Гложје, Грујинци, Извор, Милевци, Параловои Рајшиловци. Од 1955. године, територију општине Босилеград, уз напред наведена места, чине следећа насељена места: Бранковци, Бресница, Буцељево, Горња Лисина, Горња Ржана, Доња Лисина, Доња Ржана, Зли Дол, Млекоминци, Радичевци, Ресен, Рибарци и Црноштица. А од 1957. године, и насељена места Барје, Бистар, Голеш, Горње Тламино, Доганица, Доња Љубата , Доње Тламино, Дукат, Жеравина, Јарешник, Караманица, Мусуљ, Назарица, Плоча и Рикачево.

На основу Уставних промена из 1963. године, Народни одбор општине Босилеград прераста у Скупштину општине Босилеград.

До 1963. године у грађи нема података о организационој структури одбора. На заједничкој седници оба већа од 03.06.1963.године Скупштина општине Босилеград донела је одлуку о организацији и раду Скупштине општине Босилеград и њених органа, којом је ускладила свој рад и унутрашњу организацију са уставним променама. Према тој одлуци, Скупштина је највиши орган власти и друштвеног самоуправљања на свом подручју. Сачињавају је Општинско веће и Веће радних заједница. Органи Скупштине су: председник, комисије, савети, управне комисије и посебни органи. За обављање одређених послова и проучавање појединих питања из делокруга Скупштине, као и за подношење предлога одлука и других аката о којима Скупштина одлучује, образују се комисије Скупштине. Скупштина има следеће заједничке комисије: Комисија за избор и именовање, Комисија за молбе и притужбе, Комисија за друштвени надзор, Комисија за комунални систем и Комисија за израду статута и усаглашавање прописа. Општинско веће и Веће радних заједница имају мандатно имунитетске комисије. Скупштина општине Босилеград има председника и једног подпредседника. Као политичко извршни органи Скупштине образују се савети: Савет за општу управу и унутрашње послове, Савет за привреду, друштвени план и финансије, Савет за пољопривреду и шумарство, Савет за просвету, културу и физичку културу и Савет за народно здравље, социјалну заштиту и комунално стамбене послове. Органи управе непосредно су примењивали прописе, израђивали нацрте и припремали предлоге мера о којима одлучује Скупштина, савети и комисије.

Априла 1964. године Скупштина општине је Статутом утврдила организацију, састав и делокруг својих послова. Општинску скупштину сачињавају Општинско веће и Веће радних заједница. Органи Скупштине су: председник, комисије (за избор и именовање, за преставке и притужбе и за друштвени надзор), савети (за општу управу и унутрашње послове, за привреду друштвени план и финансије, за пољопривреду и шумарство, за просвету, културу и физичку културу , за комунално сдтамбене послове и урбанизам, за народно здравље и социјалну заштиту и за рад и радне односе), самостални органи управе (месне канцеларије и управне комисије) и посебни органи (Јавно правобранилаштво, Општински суд и Судија за прекршаје).

Јула 1965. године, на заједничкој седници већа оделења прерастају у секретаријате. Исте године образована је служба правне помоћи. Марта 1967.године формиран је Центар за социјални рад.

Организација Скупштине општине Босилеград од 1967, до 1970. године била је са незнатним изменама као и у предходном периоду.

Скупштина општине Босилеград ради и данас.

Фонд је преузет од Скупштине општине Босилеград 1986. и 1993.године (књига пријема бр. 188 и 414).

Фонд је непотпун. Није у целости преузет. Урађен је привремени попис грађе.

Садржи грађу за период 1955-1970, 35 књига и 220 свежњева, фасцикли и регистратора

Књиге 1955-1970:

- деловодни протоколи 1955-1970. 23 књ.

- регистар уз деловодни протокол 1961-1964, 1966-1970, 12 књ.

Списи 1956-1970.

Грађа садржи: записнике и материјале са заједничких седница оба већа, савета, комисија и народних и месних одбора; извештаје о раду школа и других установа; списе национализације; друштвене планова; завршне рачуне привредних организација; бужете; персоналну документацију; евиденције о положеним испитима за занатске мајсторе; предмете радног стажа; платне спискове, разне евиденције и друго.

Обавештајна средства: записници, регистри и деловодни протоколи.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262386
Овог месеца1331

Израда презентације

 
  
Forum