Kонтакт

Банери


Радна организација за дистрибуцију електрине енергије "Електродистрибуција Врање" - Врање ПДФ Штампа Eл. пошта

Актом Команде врањског војног подручја бр. 625 од 17. јануара 1945. године Електрично друштво А. Д. стављено је на располагање Градском народноослободилачком одбору у Врању. Градски народноослободилачки одбор у смислу овлашћења Команде врањског војног подручја преузима надзор над Електричним друштвом под истим условима под којима је до тада Врањско војно подручје вршило надзор, који ће трајати све дотле док то буду изискивале војне потребе. На седници Пленума Градског народноослободилачког одбора од 22. јула 1945. године донета је одлука о формирању новог Управног и Надзорног одбора Електричног друштва. Указом о одређивању предузећа републиканског значаја Президијума Народне скупштине Народне Републике Србије од 7. септембра 1946. године под бр. 1070, Електрично друштво А. Д. Врање у Врању постаје предузеће републиканског значаја. Одлуком Градског народног одбора бр. 13331 од 9. јуна 1947. године Електрично друштво А. Д. припојено је новоформираном предузећу "Комбинат". Народни одбор градске општине у Врању на својој седници од 22. јула 1954. године донео је следеће: да се Градско комунално предузеће у Врању убудуће зове Електрично предузеће. Решењем Народног одбора општине Врање бр. 01-3715 од 19. маја 1958. године одобрава се одлука Радничког савета Хидроелектарне "Власина" бр. 1932 од 24. марта 1958. године о издвајању погона за дистрибуцију електричне енергије у Врању у самостално предузеће под називом "Електрично предузеће" у Врању. Предмет пословања предузећа је производња и дистрибуција електричне енергије, електроинсталатерска и електромеханичарска делатност, као и оправка електричних машина и апарата. Решењем Извршног већа Народне Републике Србије бр. 377 од 28. јуна 1958. године и молбе Предузећа за дистрибуцију електричне енергије из Лесковца бр. 1512 од 31. октобра 1958. године Народни одбор општине Врање доноси Решење бр. 04-8126 дана 13. новембра 1958. године којим се одобрава Предузећу за дистрибуцију електричне енергије из Лесковца оснивање Погона у Врању. Погон у Врању имаће посебне органе управљања , посебно књиговодство са самосталним обрачуном, посебан текући и жиро рачун, посебно ће утврђивати приход и расподелу истог као и посебно извршавати обавезе друштвеној заједници. Пословна територија Погона Врање је иста као и бившег Електричног предузећа у Врању. Одлуком Предузећа за дистрибуцију електричне енергије у Лесковцу бр. 01-1394 од 14. марта 1966. године Погон Врање издвојен је у самостално Предузеће за дистрибуцију електричне енергије са седиштем у Врању. На основу Закона о предузећима извршена је пререгистрација код Окружног привредног суда у Лесковцу решењем фи. бр. 1067/89 од 29. децембра 1989. године у Јавно предузеће за дистрибуцију електричне енергије "Електродистрибуција-Врање" у Врању. Законом о електропривреди, Јавно предузеће за дистрибуцију електричне енергије "Електродистрибуција-Врање" у Врању улази у састав новоформираног Јавног предузећа "Електропривреда Србије".

Фонд је преузет 1991. године и 1992. године од Јавног предузећа "Електродистрибуција-Врање" у Врању (књига пријема бр. 204 и 207). У Архиву је извршено излучивање безвредног регистратурског материјала и направљен је привремени попис архивске грађе.Фонд је сређен по принципу провенијенције.

Садржи грађу за период 1956-1986, 148 фасцикле.

Списи 1956-1986.

Грађа садржи: записнике ОО СК 1966-1972, 1974-1977, Синдикалне подружнице 1969-1975, 1979-1982, Комисије за заснивање радног односа 1959-1965, Стамбене комисије 1984-1985, Радничког савета, записнике са референдума, нормативна акта, планове и извештаје, документа о оснивању, персоналну докиментацију, техничку документацију, уговоре и решења о електротехничкој сагласности, завршне рачуне, платне спискове идр.

Обавештајно средство у току израде.

 

Анкета

Оцените сајт Историјског архива
 

Број посета

262378
Овог месеца1323

Израда презентације

 
  
Forum